Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osb z problemami wzrokowymi

Statut Stowarzyszenia

Statut
Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących
„Spojrzenie”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” jest organizacją społeczną, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów niniejszego statutu (dalej zwane Stowarzyszeniem).
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „Spojrzenie”. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega zarejestrowaniu przez właściwy sąd dla miasta Łodzi.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością rozszerzenia na kraje Europy Środkowo-Wschodniej; z siedzibą władz w Łodzi.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

§5.

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą, adresem Stowarzyszenia, numerem NIP i REGON oraz używa innych pieczęci, znaków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§6.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Powyższy cel realizowany może być poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. stworzenie sieci poradni rehabilitacyjnych na terenie Polski;
 2. zapewnienie ciągłej i systematycznej rehabilitacji (w tym tyflopedagogiczno-psychologicznej) osobom niepełnosprawnym;
 3. prowadzenie konsultacji, seminariów, konferencji i innych form szkolenia dla osób zajmujących się wychowaniem, kształceniem, opieką medyczną i rehabilitacją niepełnosprawnych;
 4. działania rehabilitacyjne na rzecz osób tracących wzrok;
 5. współpracę z innymi organizacjami i organami o podobnych celach;
 6. współpracę z władzami administracji rządowej i samorządowej, terytorialnymi i centralnymi oraz międzynarodowymi;
 7. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia przez organizowanie kursów naukowych, warsztatów, seminariów oraz wspieranie szkoleniowych wyjazdów krajowych i zagranicznych;
 8. dbanie i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i ich podopiecznych;
 9. działania na rzecz adaptacji otoczenia pod kątem osób z problemami wzrokowymi;
 10. wydawanie biuletynu i publikacji o problematyce związanej z celem Stowarzyszenia;
 11. współpracę i wspieranie realizacji zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi oraz innych wybranych placówek;
 12. propagowanie idei rehabilitacji niepełnosprawnych;
 13. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową Stowarzyszenia; również prowadzenie działalności gospodarczej – w tym usług rehabilitacyjno – leczniczych finansowanych wyłącznie w ramach współpracy z instytucjami publicznymi;
 14. organizowanie turystyki, rekreacji, turnusów rehabilitacyjnych i działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych;
 15. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi;
 16. wspieranie i kreowanie inicjatyw opartych na działaniach proekologicznych i na rzecz integracji europejskiej;
 17. działanie na rzecz zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom;
 18. prowadzenie działalności dydaktycznej, organizowanie akcji i konkursów upowszechniających działania proekologiczne oraz na rzecz integracji europejskiej wśród osób niepełnosprawnych;
 19. rozwój współpracy międzynarodowej wspierającej realizację celów stowarzyszenia, w tym wymiany młodzieży oraz wolontariat;
 20. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 21. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 22. ochronę i promocję zdrowia;
 23. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 24. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 25. działalność charytatywną;
 26. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 27. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 28. promocję i organizację wolontariatu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8.

Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§9.

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. ma udokumentowaną praktykę w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 2. ma ukończone studia tyflopedagogiczne, pracuje w dziedzinie rehabilitacji słabo widzących i niewidomych,
 3. ma ukończone studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji słabo widzących i niewidomych,
 4. posiada kwalifikacje, które Zarząd (tak jak w przypadku innych członków "zwyczajnych" - co określa §14) uzna za równoważne z wymienionymi w punktach a-c.

§11.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

§12.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność Stowarzyszenia lub/i jest szczególnie zasłużona dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

§13.

Członkami określonymi w § 10, 11 i 12 mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemcy.

§14.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Decyzję w sprawie nadania oraz odwołania członkostwa honorowego podejmuje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§15.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zjazdach;
 2. wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
 3. uzyskiwania wszechstronnego poparcia i pomocy ze strony Stowarzyszenia w sprawach:
  1. szkolenia (także w zakresie organizowania konferencji, warsztatów i innych spotkań naukowych i szkoleniowych),
  2. korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia.

§16.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego (z wyjątkiem prawa do czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia) i są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnych i innych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym (bez prawa głosu wyborczego) i nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

§18.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
 4. popularyzowania celów Stowarzyszenia;
 5. ustawicznego pogłębiania wiedzy i orientowania się w najnowszych osiągnięciach w dziedzinie rehabilitacji;
 6. udziału w Walnych Zjazdach oraz innych zebraniach władz Stowarzyszenia w przypadku wybrania do tych władz;
 7. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd.
 8. pozyskiwania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

§19.

Członkowie wspierający powinni terminowo wywiązywać się z przyjętych na siebie dobrowolnie deklaracji pisemnych na rzecz Stowarzyszenia.

§20.

Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w razie:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie;
 2. skreślenia z listy członków;
 3. śmierci członka.

Skreślenia z listy członków

§21.

Skreślenie z listy członków następuje w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

 1. postępowania niezgodnego ze statutem i regulaminami Stowarzyszenia,
 2. z powodu systematycznego uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia,
 3. nie wnoszenia przez rok składki członkowskiej, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, wysłanego pocztowym listem poleconym lub w sposób elektroniczny (wiadomość mail na skrzynkę członka).
 4. naruszenia norm etycznego i społecznego współżycia.

§22.

Zawiadomienie o skreśleniu musi być doręczone w terminie 14 dni od podjęcia stosownej uchwały. Skreślony członek w przypadku wymienionym w §21 ma prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zjazdu. Odwołanie winno być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, a rozpatrzone przez najbliższy Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§23.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  Walny Zjazd,
  Zarząd,
  Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą być wybierani tylko do jednej władzy Stowarzyszenia.
 4. Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowanie we wszystkich innych sprawach jest jawne, jednak na żądanie połowy obecnych na sali członków głosowanie może być tajne.
 5. W głosowaniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem członków wspierających. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście biorą udział w obradach z głosem doradczym.
 6. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników.

§24.

W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Nadzwyczajny Walny Zjazd. Kadencja dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków władz Stowarzyszenia.

A. Walny Zjazd

§25.

 1. Walny Zjazd Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd raz na rok. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd: z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd zawiadamia listem poleconym lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem członka lub w sposób elektroniczny (wiadomość mail na skrzynkę członka), co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie (po upływie 30 minut po pierwszym terminie) bez względu na liczbę obecnych, również zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§26.

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zjazdu należą:
  1. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór członków Zarządu w składzie od 4 do 5 osób i Komisji Rewizyjnej w składzie od 2 do 3 osób.
  4. rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na swój charakter wymagają ustosunkowania się Walnego Zjazdu Stowarzyszenia,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich.

B. Zarząd

§27.

Władzą Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zjazdami jest Zarząd.

§28.

Zarząd konstytuuje się w dniu wyboru, powołując ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika i członka. Możliwe jest łączenie funkcji skarbnika i sekretarza lub skarbnika i członka lub sekretarza i członka w przypadku, kiedy Zarząd składa się z 4 osób.

§29.

Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów.

§30.

Szczegółowe prawa i obowiązki Zarządu zawarte są w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.

C. Komisja Rewizyjna

§31.

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli i nadzoru niezależny od Zarządu i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w dniu wyboru, powołując ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Możliwe jest łączenie funkcji zastępcy oraz sekretarza w przypadku, kiedy Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Szczegółowe prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej zawarte są w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.

§32.

Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz do roku. Kontrole bieżące może przeprowadzać przewodniczący lub zastępca w obecności sekretarza.
Uchwały Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach zapadają większością głosów.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§33.

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa niematerialne.
 2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. spadki, dotacje i darowizny,
  3. zbiórki i imprezy publiczne,
  4. inne źródła.
 3. Środki pieniężne Stowarzyszenia gromadzone są na koncie bankowym.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu.

§34.

 1. Majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Celem zachowania przejrzystości działań Stowarzyszenia wprowadza się następujące zakazy:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§35.

Zmiany i uzupełnienia Statutu wymagają Uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po pół godzinie, niezależnie od ilości członków zwyczajnych.

§36.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia może być podjęta na Walnym Zjeździe większością co najmniej 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

Zmiany w Statucie zatwierdzone dnia 03.10.2016 r.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia „Spojrzenie”.

Script logo