Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osb z problemami wzrokowymi

Projekt Start 4

Projekt pn. „Start 4 - indywidualne zajęcia usamodzielniające” jest współfinansowany ze środków PFRON.

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.03.2025 r.

Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja rozpocznie się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć usamodzielniających (01.04-15.04.2024 r.), z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Kandydaci na beneficjentów ostatecznych, pochodzący z różnych województw będą mieli równy dostęp do udziału w projekcie. Oceny kandydatów na beneficjentów ostatecznych dokona komisja rekrutacyjna powołana przez koordynatora projektu, złożona z osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć (tyflopedagów), w oparciu o kwestionariusz zgłoszenia kandydata na beneficjenta ostatecznego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby w zakresie jego usamodzielniania) i analizę dokumentacji (m.in. medycznej i szkolnej) kandydatów na beneficjentów ostatecznych. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 40 beneficjentów ostatecznych projektu, pochodzących z różnych województw.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami - niewidome i słabo widzące w wieku 6-24 lata, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  1. Elementy gospodarstwa domowego.
  2. Trening funkcjonowania codziennego.
  3. Mindfulness.

 

Harmonogramu działań w ramach projektu:

 

  1. Przeprowadzenie zajęć usamodzielniających: IV-VI.2024 r., IX.2024r.-III.2025 r.
  2. Zebrania metodyczne zespołu tyflopedagogów i koordynatora projektu - ocena osiągnięć beneficjentów, planowanie dalszych oddziaływań usamodzielniających: IV.2024 r., VI.2024 r., XII.2024 r., III.2025 r.
  3. Rozliczenie i ewaluacja projektu: XII.2024 r., III.2025 r.

 

Script logo