Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osb z problemami wzrokowymi

Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących

Projekt pn. „Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących - letnia impreza turystyczna” jest współfinansowany ze środków PFRON.

 

Termin realizacji projektu: 01.05.2024 r. - 31.03.2025 r.

 

Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja będzie miała miejsce w czerwcu i w lipcu 2024 r., prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Informacja o projekcie i planowanych działaniach zostanie rozesłana do Okręgów Polskiego Związków Niewidomych w województwach (łódzkim, lubelskim, śląskim i kujawsko-pomorskim) z których będą pochodzić beneficjenci ostateczni. Kandydaci na beneficjentów ostatecznych pochodzący z różnych województw będą mieli równy dostęp do udziału w projekcie. Oceny kandydatów na beneficjentów ostatecznych dokona komisja rekrutacyjna powołana przez koordynatora projektu, złożona z osób zatrudnionych w projekcie w oparciu o szczegółowy kwestionariusz wypełniony przez kandydatów na beneficjentów. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 30 beneficjentów ostatecznych projektu, pochodzących z różnych województw. Stworzona zostanie ponadto lista rezerwowa potencjalnych kandydatów na beneficjentów ostatecznych projektu.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami - niewidome i słabo widzące w wieku 7-24 lata, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku.

 

Projekt obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowej imprezy turystycznej - letniej (miejsce realizacji: Zakopane), dla 30 osobowej grupy niepełnosprawnych wzrokowo dzieci, młodzieży i dorosłych do 24 roku życia.

 

Harmonogramu działań w ramach projektu:

  1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu: VI-VII.2024 r.
  2. Przeprowadzenie letniej imprezy turystycznej: VIII.2024 r.

 

Script logo