Historia - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Historia


Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” jest organizacją pożytku publicznego i zostało powołane w celu wpierania zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi oraz organizowania działań na rzecz środowiska osób niewidomych i słabo widzących.

Stowarzyszenie „Spojrzenie” aktywnie działa na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego od 2000 r. Członkami Stowarzyszenia są tyflopedagodzy, specjaliści w zakresie rehabilitacji wzroku, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, brajla, orientacji przestrzennej, rehabilitacji podstawowej oraz psycholodzy  i logopedzi i inni rehabilitanci.

Stowarzyszenie jest organem założycielskim Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Spojrzenie”, którego działalność polega na świadczeniu usług medycznych w ramach specjalistycznej przychodni okulistycznej oraz usług rehabilitacyjnych dla osób niewodnych i słabo widzących. NZOZ „Spojrzenie” jest placówką niekomercyjną, świadczącą pomoc poprzez kontrakt z NFZ.

Poprzez swoje oddziałania Stowarzyszenie „Spojrzenie” m.in. propaguje ideę rehabilitacji niepełnosprawnych wzrokowo, organizuje wyjazdy rehabilitacyjne i szkoleniowe dla uczniów niepełnosprawnych wzrokowo, prowadzi działalność sportowo - rekreacyjną dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

W ostatnich latach Stowarzyszenie przeprowadziło wiele projektów, których ostatecznymi odbiorcami byli zarówno słabo widzący i niewidomi, jak i ich rodziny oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w proces edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku (nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych, rehabilitanci, pedagodzy szkolni, psycholodzy, pracownicy poradni pedagogiczno - psychologicznych).

Stowarzyszenie od kilku lat jest organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą „Dzień Białej Laski – święto osób niewidomych i słabo widzących”, podczas której uczniowie ze szkół ogólnodostępnych zdobywają nowe doświadczenia i integrują się z uczniami SOSW nr 6.

W latach 2009 – 2015 prowadzone były przez Stowarzyszenie indywidualne zajęcia usamodzielniające dla dzieci i młodzieży (zajęcia z rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej, specjalistycznych technik informatycznych, rehabilitacji podstawowej, prowadzenia gospodarstwa domowego), które to w znaczący sposób rozszerzały ofertę zajęć dodatkowych organizowanych w SOSW nr 6.

Do kalendarza rokrocznie organizowanych zadań przez Stowarzyszenie wpisały się również imprezy turystyczne, w których uczniowie z niepełnosprawnością wzroku mogą uczestniczyć bezpłatnie, a ich proces integracji społecznej przebiega w  wielu zakątkach kraju.

W latach 2014 - 2015 Stowarzyszenie przeprowadziło projekt „Zawodowa szansa - wzmacnianie kompetencji zawodowych uczniów z niepełnosprawnością wzrokową", dofinansowanych ze środków UE, w ramach którego uczniowie SOSW nr 6 (zawód: technik masażysta i technik prac biurowych) uczestniczyli w dodatkowych zajęciach i praktykach zawodowych, podnoszących ich kompetencje i umiejętności na otwartym rynku pracy.

Stowarzyszenie „Spojrzenie” jest organizacją non profit - utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych i instytucji. Udział Stowarzyszenia w konkursach na zlecane zadania publiczne pozwala pozyskać część środków na realizację swoich celów statutowych.

Script logo